Retningslinjer for tildeling af plads på Sejlklubben BUGTENs fartøjsstation.


For at kunne ansøge om bådplads ved SBA’s fartøjsstation skal følgende være opfyldt:
  • Du skal være medlem af SBA
  • Du skal være ejer eller medejer af den båd, som der ansøges om plads til.
  • Du skal have duelighedsbevis
  • Du skal have tegnet en ansvarsforsikring på den pågældende båd

Hvis du opfylder ovennævnte punkter, kan du ansøge om plads ved SBA’s fartøjsstation.

Procedure for tildeling af bådpladser:

  • Primo november udsender fartøjsinspektøren en e-mail til alle medlemmer om, at der nu kan søges om bådplads for den kommende sæson.
  • Ansøgning om plads sker ved e-mail til fartøjsinspektøren med angivelse af navn, bådtype og bådstørrelse (l x b) samt indmeldelsesdato i SBA (anciennitet).
  • Senest medio januar får du svar på, om du har fået bådplads ved fartøjsstationen den kommende sæson.

Alle pladser bliver tildelt efter anciennitet. Medlemmets anciennitet regnes fra tidspunktet for første kontingentbetaling som medlem af afdeling 1 eller 2.
 Du skal forvente, at du først kommer i betragtning, når du har en anciennitet på ca. 2-3 år – sådan har det været de fleste år

Kun hvis du som medlem (indenfor ansøgningsfristen) har ansøgt om plads, kan du komme i betragtning til en plads på fartøjsstationen - med mindre der er ledige pladser.

Fartøjsinspektør pt. - Peder Bo Nielsen


Ansøgere, som ikke får bådplads, skal forny deres ansøgning hvert år primo november - jf. ”procedure for tildeling af bådpladser” - når de modtager e-mail fra fartøjsinspektøren.

Ved tildeling af plads tages der hensyn til, at den pågældende båd skal passe til den ledige plads.

En given bådstørrelse kan således bevirke senere tildeling af plads.


Pladser, pladshavere og ejere:

Prøveplads:
Plads tildelt for 1 år som en prøve på, om klubben og pladshaver/ejer passer sammen. Efter første sæson søges om fast plads i november, hvis pladshaver ønsker dette.

Fast plads:
Tildeles hvis pladshaver efter 1 år med prøveplads ønsker det, og klubben kan godkende dette i forbindelse med en ansøgning om fast plads i november måned.
Tildeles pladsen, er klubben herefter forpligtet til at stille en plads til rådighed, så længe pladshaveren opfylder sine forpligtelser (og ordensregler), og klubben har mulighed for det.

Låneplads:
Tildeles i forbindelse med ansøgninger i november måned og kun for 1 sæson (1. april - 31. marts) eller i et defineret tidsrum - dog min. 3 måneder. Vinterliggere undtaget.

Pladshaver:
Benævnes den ejer, som bliver tildelt pladsen. Der kan kun være 1 pladshaver, men der kan godt være flere ejere af båden.
Hvis man ønsker at overdrage status som pladshaver til en anden ejer, skal denne ansøge om plads på lige fod med alle andre ansøgere i november måned.


Flere ejere af båden:
 Er der flere ejere af båden, er det pladshaveren, der er ansvarlig overfor klubben.
 Vi vil her bede dig oplyse, hvem der er medejere. Medejere skal ligeledes være medlem af klubben samt kunne fremvise duelighedsbevis.
 Hvis ejerne på et tidspunkt ønsker at skifte pladshaver, skal de være opmærksom på, at den nye pladshaver så igen starter
 med en prøveplads og skal betale gebyr for benyttelse af fælles havnegrej, når han optages som fast medlem af SÅL -
 dvs. får tildelt fast plads.
 
 Hvis båden lånes ud til anden side, skal disse brugere også kunne fremvise duelighedsbevis.


 

Siden sidst revideret: 06.04.2022 AaBK