Ordensreglement for Sejlklubben BUGTENs fartøjsstation

 1. Båden skal være sødygtig og holdes i yachtmæssig stand*.

 2. Båden skal føre SBAs stander på én af følgende måder:
 • Over top (i toppen af masten)
 • Under nederste sallingshorn i bagbord side
 • I hækstaget
 • Standeren skal fornyes ved hver sæsonstart.
 1. Båden skal på hver side være af-fendret med min. 2 stk. fendere, rene og i passende størrelse, og være forsvarligt fortøjet.

 2. Hvis en påhængsmotor på nogen måde kan være til gene for nabobåden eller forbipasserende både, skal den aftages så snart båden er fortøjet.

 3. Der må ikke ligge fortøjninger på broerne (af hensyn til sikkerheden).

 4. Løse ledninger og kabler til strømforsyning i båden må ikke ligge på broen, men placeres på fortøjningsringe på brosiden.

 5. Der er tre måder at være tilsluttet strøm på fartøjsstationen:
  a. Tilslutning mens man er tilstede på fartøjsstationen
  b. Permanent tilslutning ifm. opladning af batterier - pris kr. 500,-
  c. Permanent tilslutning ifm. beboelse - afregning efter måler

 6. Bådpladsen er ikke permanent. Enhver båd vil kunne flyttes, så en hensigtsmæssig udnyttelse af fartøjsstationen kan finde sted.

 7. Bådejeren skal respektere den anviste plads fra standerhejsning til standernedhaling. Aftale om bådplads kan kun indgås med fartøjsinspektøren.

 8. Benytter en bådejer ikke sin bådplads i en længere periode (mere end 4 uger) eller slet ikke kommer i vandet, skal dette meddeles fartøjsinspektøren skriftligt.

 9. For bådpladser der ikke er benyttet den 1. juni, og hvor der forinden ikke er truffet anden aftale med fartøjsinspektøren, kan fartøjsinspektøren disponere bådpladsen til anden side.

 10. Ønsker om ændrede pladsstørrelser for den kommende sæson skal afgives skriftligt til fartøjsinspektøren senest den 20. december.

 11. I øvrigt skal bådejere, eller deres repræsentanter, i alle forhold vedrørende både på fartøjsstationen rette sig i et og alt efter fartøjsinspektørens anvisninger.

 12. Gentagne eller grove overtrædelser af ordensreglementet kan medføre indberetning til den offentlige myndighed (Sport & Fritid, Aarhus Kommune) med risiko for at miste sin bådplads.

*) For at en båd er i yachtmæssig stand, skal følgende være opfyldt:

 • Båden skal være fuldt rigget med bom, mast og stag klar til sejlads.
 • Der må ikke være større samlinger af grønne alger på dækket.
 • Hvis der er monteret sejl på båden, skal disse være fastgjort, så de ikke løsriver sig.
 • Bunden af båden skal være rengjort inden for det sidste år, så den fremstår uden væsentlig begroning.
 • Skibsdækket skal være ryddet for unødvendigt grej.
 • Løbende rig skal være fastgjort, således at det ikke står og slår mod masten.
 
 
P.B.V.
Fartøjsinspektøren
Peder Bo Nielsen
Mobil:  26 84 32 36

Siden sidst revideret: 02.12.17 AaBK