Samvirket Århus Lystbådehavn - SÅL


Hvad er SÅL?
Samvirket Århus Lystbådehavn er et samarbejdsorgan for de tre klubber på havnens østside -
Sejlklubben BUGTEN, Aarhus Sejlklub og Århus Motorbåds Klub.

Samarbejdets formål er, at vedligeholde grejet til bådoptagning og transport på pladsen.

Samarbejdet omfatter:
 • 10 tons løftekran
 • Mastekran
 • Maskinhus
 • Manitou og gummiged
 • Roodberg bådevogn 23 tons
 • Diverse grej for ovenstående
 

SÅLs organisation

SÅLs ledelse består af de tre klubbers formænd - eller nogle af disse udpegede.

Ledelsen har nedsat et materialeudvalg til vedligeholdelse af alt grej. Medlemmerne udpeges af de tre klubbers bestyrelser.


Bestemmelser for brug af SÅL's grej:

Generelt gælder for brug af grejet, at der kræves instruktion i brugen, inden det må bruges på egen hånd.
Klubberne står selv for instruktionen og fører lister over brugerne.

Grejet er kun ansvarsforsikret, så skader på stativer, biler, personer m.v. er dækket med en selvrisiko.
Skader på egen båd dækkes af bådejerens forsikring uanset om denne er fører af grejet eller yder hjælp med håndtering.
SÅL's forsikring gælder kun i de tilfælde, hvor grejet bryder sammen eller svigter.


Optagning og søsætning

I optagning og søsætnings perioderne skal kran og løftevogn/Manitou reserveres på de ophængte reservationslister ved maskinhuset.
Listerne er kun ophængt i søsætning- og optagnings-perioder. Afvaskning af båden kan ske ved kranen. Højtryksspuling må kun finde sted på den dertil indrettede spuleplads. Afvaskning eller spuling skal foretages, medens båden hænger i stropperne.
Kran og transportmateriel stilles kun til rådighed i 60 minutter pr. båd.

Når afvaskningen af båden er afsluttet køres den hydrauliske løftevogn under stativet og båden køres på plads. Båden placeres på vinterpladsen som angivet på skitsen af vinterpladsen.

Ved optagning og søsætning i SÅL regi skal du selv stille med mandskab. Først og fremmest til selve optagningen, men også til afvaskning og sikker "på plads kørsel" af båden - mindst 2 mand pr. båd.

Rengøring af vaskepladsen ved kranen:
Den enkelte bådejer skal selv rengøre vaskepladsen efter brug. Kost/skovl/trillebør er til rådighed. Affald anbringes i containeren.

Efter søsætning skal stativer anbringes på de anviste pladser.


Afstivning af fartøjer

Når fartøjer skal stå på land, påhviler det fartøjsejerne at have bådene stående i godkendte stativer. Nye pladshavere skal anskaffe et af SÅL godkendt vinterstativ. Klodser og kiler anskaffes og opbevares af den enkelte bådejer. Klodser og kiler kan dog for egen regning og risiko anbringes på klodspallerne i maskinhuset.


Løse stiger og klatremateriel

Sådant materiel skal fastlåses til bådens understøtninger, således at det ikke kan benyttes til at klatre op i bådene af uvedkommende.
Efter søsætning skal stiger m.v. hjemtages, så stativerne kan stables.


Oprydning på vinterpladsen

Oprydning på vinterpladsen er bådejernes ansvar og bør foretages dagligt ved arbejdets ophør. Alt affald fra klargøring af båd m.v. placeres i container til restaffald eller afleveres i kemikaliecontainer for spildolie, malingsrester/bøtter m.v. Efter søsætning om foråret skal stativer / klodser m.v. fjernes samme dag og anbringes på et af havnemesteren/fartøjsinspektør anvist sted. For medlemmer der ikke retter sig efter ovenstående, kan SÅL´s bestyrelse/materiel- udvalg for medlemmernes regning lade foretage den nødvendige rengøring og oprydning.


Brandfare

Intet brandfarligt materiel må opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer skal disse fjernes dagligt ved arbejdets ophør. Under arbejde med brandfarlige materialer skal der forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed.


Master i maskinhus

Masteopbevaring i maskinhuset er kun beregnet til master over 12 meters længde.
Masterne skal mærkes med navn og kontaktmulighed på ejer.


Afgifter

SAL`s bestyrelse kan fastsætte afgift for optagning/søsætning/ brug af kraner/ opbevaring af master m.v..


Reglement for 10 tons svingkran

Kranen tilhører SÅL og nedenstående reglement/betjeningsvejledning skal efterleves.


Kranens benyttelse

Kranen er til rådighed for alle pladshaverne, der er registreret i SÅL. Ejere af både der ikke har havnenummer og dermed ikke fast liggeplads, kan leje kranen af ASK /SBA`s havnemester eller AMK`s fartøjsinspektør til den enhver tid gældende pris. Kun havnemester/fartøjsinspektør må - i tilfælde af løft af ikke registrerede både - betjene kranen og udstede kvittering for beløbet.


Begrænsninger i brug

Alle pladshavere, der har fået instruktion i betjening af kranen og som er noteret hos SÅL kan foretage løft op til 8 tons af SÅL-registrerede både. Ved løft mellem 8 og 10 tons må kranen kun betjenes af personer med autoriseret krancertifikat.


Betjeningsvejledning

Kranleverandørens instruks, der sidder opslået på kransøjlen skal gennemlæses og nøje følges. Endvidere skal nærværende SÅL betjeningsvejledning følges.

 1. Før løft af båden skal stropperne sikres mod skridning - evt. ved at totte mellemhal mellem stropperne. Ved løft er det vigtigt, at løfteåget er vandret - dette indikerer at der er samme vægt i forreste og bageste strop. Vandfyldt båd skal tømmes for vand før løft. Ved afsætning af båden skal det undgås, at stropperne kommer i klemme - f. eks mellem køl og betonpladen.
 2. Kranen skal frigøres straks efter brug. Kranarmen skal under parkering pege ind over land - vinkelret på krankajen.
 3. Efter brug køres krankrogen i top. Løbekatten skal parkeres i "Garagen" under kranarmen.
 4. Løfteåg og løftestropper skal parkeres i maskinhallen.

Øvrige regler i kranområdet

 1. Mindre reparationer kan foretages ved kranen. Ved arbejde/reparation over 2 timers varighed skal båden køres ind på vinterpladsen, hvortil også egentlige klargøringer som maling af bund/køl henvises.
 2. Området foran kranen fra kajgaden til udrustningsbroen skal i sejlsæsonen friholdes til hurtig optagning af havarister og anden søsætning/optagning.
 3. Trailere og andre køretøjer må ikke henstå i området kran, transportveje og P. pladserne, men henvises til parkering på selve vinterpladsen.
 4. Indgreb i kranens installationer er forbudt. Konstateres der fejl eller defekter ved kran eller løftegrej meddeles dette straks til SÅL`s materieludvalg.


Revideret juni 2019
Preben Huvendick


 Siden sidst revideret: 01.07.2019 AaBK